PERSONUPPGIFTSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. GENERELT
1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur Pure Kids ApS ("Pure Kids ApS", "oss", "vår", "vi") samlar in och be-handlar uppgifter om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi samlar in via Pure Kids hemsidor.

1.3 Pure Kids ApS är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. All kontakt till Primetime Denmark A/S kan ske via kontaktuppgifterna som anges under punkt 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN
2.1 När du besöker Hemsidan samlas uppgifter automatiskt in om dig och ditt användande av Hemsidan, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka  söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress inklusive närverkslokalitet och information om din dator.
2.2 Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion samt att ge målin-riktad marknadsföring inklusive kampanjoptimering och omriktning  via Facebook, Adform och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna ta hand om våra intressen i att förbättra Hemsidan samt  visa dig relevanta erbjudanden.
  2.2.1 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.
2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är punkt 6.1. i EU:s personuppgifterför-ordning. 1 (A). 2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med  oss på webbplatsen samlar vi in informationen du tillhandahåller frivilligt, till exempel Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Betalningsmetod,  Information om vilka produkter du köper, eventuellt returnerat, leveransförfrågningar samt in-formation om IP-adressen som beställningen gjorts  från.

3.
3.1.1 Syftet är att vi skal kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt upp-fylla vårt avtal med dig, inklusive för att administrera dina rättigheter  för att ångra köp, returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan också behandlas av oss för att hålla lagstadgade krav till bl.a. bokföring och  redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in med syftet att kunna underhålla vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.
3.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f. 3.2 När du registrerar dig till vårt  nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och ev. mobiltelefonnummer.
3.2.1 Syftet är att underhålla vårt intresse av att leverera nyhetsbrev till dig.
3.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt a.

4. MOTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar ges vidare till PostNord, GLS eller en transportör som står för leveran-sen av köpta varor till dig. Vid köp av ej lagerhållna produkter kan de nämnda uppgifterna ges vidare till producenten eller säljaren av den specifika produkten som i så fall kommer stå för leveransen.

4.2 Uppgifterna kan överlämnas till noggrant utvalda externa samarbetspartners som behand-lar uppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bl.a. teknisk drift och förbättringar av Hemsidan, genomförande av betalning, utskick av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring inklusive re-targeting samt till din bedömning av vårt före-tag och våra produkter. Dessa företag är databehandlare under våra instruktioner och be-handlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna till annat syfte än att uppfylla avtalet med oss, och är underlagda sekretess om dessa uppgifter. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som hanterar personuppgifter på våra vägnar.

4.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC och Facebook Inc är etable-rade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställd genom databehandlarens certifieringar under EU-U.S. Privacy Shield, i enighet med EU:s Dataskyddsförordning artikel 45.
 

4.3.1 Kopia av Google LLC:s certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
4.3.2 Kopia av Facebook Inc:s certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1 För att ge insyn i behandlingen av din information ska vi som personuppgiftsansvarig in-formera dig om dina rättigheter.

5.2 Inblicksrätten

5.2.1 Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilken information vi har registrerad om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som ev. finns såväl som information omkring vart ifrån informat-ionen härstammar samt hur länge informationen lagras.
5.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av din personliga information, ska du skicka en  skriftlig förfrågan till kundeservice@purekids.dk. Vi kommer svara på din förfrågan inom 30 dagar. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du ger  dig ut för att vara genom dokumentation.

5.3 Rätten till rättelse i sparade uppgifter

5.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerad av oss. Om du blir med-veten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kon-takta oss skriftligen så att informationen kan rättas.  

5.4 Rätten till radering

5.4.1 I vissa fall har du rätt att få raderad all eller vissa av dina personuppgifter från oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har annan rättslig grund för att fortsätta behandling-en. I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av din information, t.ex. för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller för att lagliga krav ska fastläggas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information. 5.5 Rätten att begränsa behandlingen för lagring
5.5.1 Du har rätt att kräva begränsning av de uppgifter vi behandlar om dig om det visar sig att uppgifterna är felaktiga, har behandlats olagligt eller inte  längre vara nödvändiga för att uppfylla det syfte i vilket uppgifterna samlats in och du i övrigt har invändningar mot be-handlingen. 5.6 Rätten till  dataportabilitet
5.6.1 Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som du själv har givit oss utlämnade i ett struk-turerat, välanvänt och maskinläsbart format samt har  rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

5.7 Rätten till invändning
5.7.1 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgif-ter för direktmarknadsföring, inklusive profilering som  gjorts för att kunna målinrikta vår direkta marknadsföring.
5.7.2 Dessutom kan du när som helst, av skäl som är relaterade till din personliga situation, mot-sätta sig behandlingen av din personliga information som  vi gör baserat på våra legitima in-tressen i enighet med punkt 2.1 och 2.3.

5.8 Rätten till att återkalla samtycke
5.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss till en viss behand-ling av personuppgifter inklusive den profilering som görs  av dig som medlem i kundklub-ben. Om du önskar att återkalla ditt samtycke ber vi dig kontakta oss på kundeservice@purekids.dk.

5.9 Rätten till att lämna klagomål
5.9.1 Du har rätt att när som helst skicka in ett klagomål angående vår behandling av dina per-sonuppgifter till Datainspektionen, Box 8114, 104 20  Stockholm. Klagomål kan bl.a. skickas in via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.

6. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Uppgifter som samlats in om din användning av Hemsidan i enighet med punkt 2.1 raderas så snart du inte har använt Hemsidan på 1 år

6.2 Uppgifter som samlats in i förbindelse med registrering till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till registreringen återkallas, så länge vi inte har andra anledningar att behandla uppgifterna. 6.3 Uppgifter som samlats in i förbindelse med köp du har genomfört på Hemsidan i enighet med punkt 2.2 kommer, som utgångspunkt, raderas 3 år efter avslutat kalenderår som kö-pet gjorts i. Uppgifterna kan dock sparas för längre förvaring t.ex. om det är nödvändigt för rättsliga krav ska kunna fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller om förvaringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial sparas i 5 år till slutet av ett bokföringsår för att leva upp till bokföringslagens krav.

7. SÄKERHET

7.1 Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att person-uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, tappas, ändras eller förringas samt mot att de kommer till kännedom för obehöriga eller missbrukas.

7.2 Endast medarbetare som har ett reellt behov för att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra deras arbete har tillgång till uppgifterna.

8. KONTAKTUPPGIFTER

8.1 Pure Kids ApS er personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Hemsidan.

8.2 Om du har frågor eller kommentarer till denna Personuppgiftspolicy eller önskar att verk-ställa en eller flera av dina rättigheter som beskrivits under punkt 4, kan du kontakta: Pure Kids ApS DK-Blokken 81 3460 Birkerød Danmark Telefon: +45 38 19 24 60 E-mail: kundeservice@purekids.dk

9. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

9.1 Om vi genomför ändringar i Personuppgiftspolicyn så kommer du informeras om detta vid ditt nästa besök på Hemsidan.

9.2 Om du har registrerat dig till vår kundklubb så kommer du informeras om ändringarna genom utskickande av information till din registrerade e-postadress.

10. VERSIONER

10.1 Detta är version 1 av Pure Kids ApS personuppgiftspolicy daterad till [2018-05-23].